Algemene voorwaarden TRIP motorreizen

Algemene voorwaarden TRIP Motorreizen januari 2020

Artikel 1 – Algemeen

1.1. TRIP Motorreizen organiseert motorreizen op basis van eigen vervoer. TRIP Motorreizen bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodatie ten behoeve van de reiziger en adviseert de reiziger terzake van aanrijd-routes om bij deze accommodatie te komen en/of routes die vanaf zo’n accommodatie ondernomen kunnen worden.

1.2 TRIP Motorreizen doet haar best de reiziger zo goed en volledig mogelijk voor te lichten. TRIP Motorreizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat door of onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten door TRIP Motorreizen en op alle overeenkomsten met reizigers waarbij TRIP Motorreizen partij is.

Artikel 2 – Communicatie; groepen

2.1 Alle communicatie, inclusief boekingen, bevestigingen en facturen, verloopt elektronisch (via e-mail).

2.2 Indien sprake is van meerdere reizigers die gezamenlijk als één groep boeken, wordt de reisinformatie verzonden naar het postadres van de contactpersoon van die groep.

2.3 Indien sprake is van meerdere reizigers die gezamenlijk boeken of indien een persoon boekt (mede) namens of ten behoeve van één of meer anderen, wordt de reiziger die optreedt als aanmelder respectievelijk contactpersoon geacht volledig bevoegd en gemachtigd te zijn namens alle tot die groep behorende reizigers te handelen en is de aanmelder respectievelijk contactpersoon jegens TRIP Motorreizen hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van alle verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot de betalingsverplichtingen, door de tot deze groep behorende personen respectievelijk door de reizigers namens of ten behoeve waarvan hij/zij heeft gehandeld.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 TRIP Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76053350.

3.2 Tussen TRIP Motorreizen en de reiziger komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van TRIP Motorreizen.

3.3 Alle overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de door TRIP Motorreizen aan de reiziger aangeboden accommodatie in de door de reiziger aangegeven periode beschikbaar is. TRIP Motorreizen zal de reiziger hiervan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de bevestiging van de reiziger op de hoogte stellen. Is een accommodatie niet beschikbaar in de door de reiziger aangegeven periode, dan heeft TRIP Motorreizen de keuze om ofwel vervangende, vergelijkbare accommodatie aan de reiziger aan te bieden ofwel de overeenkomst te ontbinden. Enkele mededeling door TRIP Motorreizen, op de in artikel 3 aangegeven wijze, dat een accommodatie niet beschikbaar is en dat geen vervangende, vergelijkbare accommodatie beschikbaar is, heeft tot gevolg dat de overeenkomst is ontbonden.

3.4 Indien TRIP Motorreizen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.3 vervangende, vergelijkbare accommodatie heeft aangeboden aan de reiziger, heeft de reiziger 3 (drie) dagen na verzending van het aanbod door TRIP Motorreizen de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien door zijn/haar wens hiertoe op de in artikel 2 aangegeven wijze aan TRIP Motorreizen te communiceren. Bij gebreke daarvan wordt de reiziger geacht de door TRIP Motorreizen aangeboden vervangende, vergelijkbare accommodatie te hebben aanvaard.

3.5 Uitsluitend TRIP Motorreizen kan een beroep doen op de in artikel 3.3 bedoelde ontbindende voorwaarde.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Een reissom geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. In de reissom zijn begrepen de diensten en voorzieningen die in het aanbod zijn vermeld.

4.2 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20 % van de totale reissom te worden voldaan, met een minimum van 75 euro per persoon.

4.3 Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 (zes) weken voor de dag van vertrek door TRIP Motorreizen te zijn ontvangen.

4.4 Bij niet tijdige betaling is de reiziger van rechtswege in verzuim. TRIP Motorreizen zal de reiziger daar per e-mail op wijzen, waarna de reiziger de mogelijkheid heeft het nog verschuldigde bedrag binnen 7 (zeven) werkdagen alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden per de dag waarop het verzuim is ingetreden. TRIP Motorreizen heeft het recht om haar schade op de reiziger te verhalen en/of annuleringskosten in rekening te brengen.

4.5 Indien de overeenkomst korter dan 6 (zes) weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom terstond te worden voldaan. TRIP Motorreizen heeft het recht de accommodatie in dat geval pas te reserveren, nadat de volledige reissom is ontvangen.

4.6 In geval van niet tijdige betaling heeft TRIP Motorreizen het recht aan de reiziger 1 % rente per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag, alsmede de buitengerechtelijke kosten van incasso die – naast de door TRIP Motorreizen geleden schade en eventuele annuleringskosten – worden gesteld op minimaal 15 % van het openstaande bedrag.

4.7 TRIP Motorreizen is gerechtigd tot 20 (twintig) dagen voor de vertrekdatum de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de verschuldigde heffingen en/of wisselkoersen. Indien TRIP Motorreizen van dit recht gebruik maakt, geeft zij aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, doch alleen indien deze, alle omstandigheden in aanmerking nemende, onredelijk is, in welk geval TRIP Motorreizen het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 5 – Annuleren Door reiziger

5.1 Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail geschieden.

5.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– bij annulering tot 6 (zes) weken vóór de vertrek dag: het bedrag van de aanbetaling;

– bij annulering vanaf 6 (zes) weken tot 4 (vier) weken vóór de vertrek dag: 40 % van de reissom;

– bij annulering vanaf 4 (vier) weken tot 3 (drie) weken vóór de vertrek dag: 80 % van de reissom;

– bij annulering vanaf 3 (drie) weken tot 2 (twee) weken vóór de vertrek dag: 90 % van de reissom;

– bij annulering vanaf 2 (twee) weken vóór de vertrek dag tot de vertrek dag of later: 100% van de reissom.

5.3 Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten van de tot die groep behorende reizigers, zodat alle tot die groep behorende reizigers de bedragen als genoemd in artikel 5.2 verschuldigd zijn. Indien evenwel één of meer van de tot die groep behorende reizigers aangeven zulks te willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor de geboekte accommodatie.

5.4 TRIP Motorreizen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van TRIP Motorreizen aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

5.5 TRIP Motorreizen heeft het recht om bij het niet behalen van het minimale aantal deelnemers tot vier (4) weken voor vertrek een groepsreis te annuleren. In dat geval wordt de reiziger een passend alternatief geboden of wordt de overeenkomst ontbonden en de reissom teruggestort.

5.6 Indien de oorzaak van de ontbinding aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de ontbinding aan TRIP Motorreizen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van TRIP Motorreizen. Indien de oorzaak van de ontbinding noch aan de reiziger noch aan TRIP Motorreizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder de eigen schade.

5.7 TRIP Motorreizen is voorts gerechtigd de overeenkomst op niet wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, onverwijld aan de reiziger meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan zo’n wijziging slechts afwijzen, indien de wijziging hem/haar tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt en hij/zij dit binnen 3 (drie) dagen na het bekend worden van die wijziging op de wijze als bepaald in artikel 2 aan TRIP Motorreizen heeft gecommuniceerd.

Artikel 6 – Verplichtingen reiziger

6.1 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de gehele reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen, waaronder maar niet beperkt tot financiële gevolgen, voor rekening van de reiziger.

6.2 De reiziger dient zelf zorg te dragen voor de door hem/haar gewenste verzekeringen waaronder eventueel reisverzekering, repatriëringsverzekering en ziektekostenverzekering.

6.3 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van TRIP Motorreizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

6.4 De reiziger staat er jegens TRIP Motorreizen voor in dat hij/zij geen schade zal toebrengen aan andere weggebruikers noch aan andere deelnemers aan de reis en hen niet zal hinderen, belemmeren of in gevaar zal brengen. De reiziger zal zijn/haar rijgedrag te allen tijde van geval tot geval aanpassen aan de omstandigheden.

6.5 TRIP Motorreizen heeft het recht reizigers die deelnemen aan een groepsreis te weigeren, dan wel verdere deelname te ontzeggen als niet aan artikel 6.4 wordt voldaan, dan wel de reiziger over een voertuig beschikt dat niet voldoet aan de algemene eisen van de verkeersveiligheid en/of eisen t.a.v. geluidsoverlast. In geval van een dergelijke uitsluiting is TRIP Motorreizen niet verplicht de reissom of een deel daarvan aan de reiziger te restitueren.

6.6 Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de reiziger bekend te zijn met de aan motorrijden verbonden risico’s en gevaren, en met name ook aan de met motorrijden op autosnelwegen en in de bergen, onder wisselende weersomstandigheden, verbonden risico’s en gevaren, daarvoor voldoende verzekerd te zijn en voldoende vaardig te zijn om de reis zoals die door TRIP Motorreizen is aangeboden, tot een goed einde te brengen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 TRIP Motorreizen zal zich inspannen om de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, zal TRIP Motorreizen aan de reiziger de aantoonbaar geleden schade vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: a. de tekortkoming in de uitvoering is toe te rekenen aan de reiziger, of b. de tekortkoming in de uitvoering die niet te voorzien was en/of niet kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of c. de tekortkoming in de uitvoering is te wijten aan overmacht dan wel aan een gebeurtenis die TRIP Motorreizen of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

7.2 TRIP Motorreizen zal naar gelang de omstandigheden hulp en bijstand verlenen aan de reiziger, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger kan worden toegerekend, zal TRIP Motorreizen slechts hulp en bijstand verlenen voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten daarvan komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van TRIP Motorreizen, indien de tekortkoming in de nakoming aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig artikel 7.2 kan worden toegerekend.

7.3 Voor het overige is TRIP Motorreizen slechts gehouden eventuele schade te vergoeden, indien de tekortkoming in de nakoming te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van TRIP Motorreizen.

7.4 Iedere aansprakelijkheid van TRIP Motorreizen voor immateriële, indirecte, gevolg- of bedrijfsschade is uitgesloten.

7.5 De totale aansprakelijkheid van TRIP Motorreizen is per reiziger beperkt tot het bedrag van de door die reiziger betaalde reissom. TRIP Motorreizen is niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag, indien de schade gedekt wordt door een door de reiziger gesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

7.6 Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis respectievelijk, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

7.7 Een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dient onverwijld door de reiziger aan TRIP Motorreizen te worden gecommuniceerd op de in artikel 2 aangegeven wijze. Indien sprake is van een tekortkoming in of bij een accommodatie zal de reiziger die tekortkoming voorts onverwijld melden aan de hotelleiding ter plaatse, opdat deze kan trachten een passende oplossing te bieden. Indien de reiziger niet of niet tijdig aan deze meldingsplicht heeft voldaan, komt hem/haar geen recht toe op schadevergoeding (voor zover daarvan sprake kan zijn).

7.8 TRIP Motorreizen is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

7.9 Schade aan de motor en/of goederen van de reiziger komt voor rekening van de reiziger.

7.10 TRIP Motorreizen, noch een reisbegeleider van TRIP Motorreizen, kan aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een verkeersongeval. De verantwoording om een route, of deel daarvan, te rijden ligt  volledig bij de reiziger.

Artikel 8 – Bescherming persoonsgegevens

8.1 Voor het verwerken van boekingen, het eventueel versturen van brochures en het verstrekken van informatie, heeft TRIP Motorreizen persoonlijke gegevens van de reiziger nodig. Dit kan bestaan uit de volledige naam, adres, contactgegevens, creditcardgegevens, paspoortgegevens, speciale wensen en overige zaken die relevant zijn voor een reis. Reizigers zijn akkoord met het verstrekken van deze gegevens. De gegevens worden beheerd door TRIP Motorreizen en worden uitsluitend gebruikt t.b.v. communicatie en het aanbieden van diensten aan reizigers, tenzij de persoonlijke gegevens o.b.v. wet en regelgeving of overheidsinstanties verstrekt moeten worden.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Op deze overeenkomst en op al hetgeen hiermee verband houdt of hieruit voortvloeit, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle eventuele geschillen tussen TRIP Motorreizen en de reiziger zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank in Amsterdam.

Artikel 10 – Coronavirus

10.1 Kan uw reis door corona gerelateerde inreisbeperkingen niet doorgaan dan zal TRIP Motorreizen uw reis ruim van tevoren annuleren.

10.2 Indien TRIP Motorreizen de reis annuleert in verband met door het Coronavirus gerelateerde inreisbeperkende maatregelen dan krijgt de reiziger zijn reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk retour.

10.3 Mocht er voor een groepsreis, individuele reis of training in het betreffende land een vaccinatie voor het coronavirus verplicht zijn, dan is de reiziger hier zelf verantwoordelijk voor en dient u hiervoor zorg te dragen. Wanneer u in dat geval niet gevaccineerd bent dient u rekening te houden met de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 

10.4 Trip Motorreizen volgt het beleid van de Nederlandse overheid voor wat betreft annuleren in verband met het Coronavirus. Voor meer informatie verwijzen wij daarom ook door naar de websites van de Rijksoverheid en Nederland Wereldwijd. 

Artikel 11 – Media

11.1 Al het fotografisch en video materiaal welke tijdens de reis zijn gemaakt zijn eigendom van TRIP Motorreizen en mogen in welke vorm dan ook gebruikt worden als marketing of promotiemateriaal.